Rozhodnutí KVS Pardubice

04.11.2015 14:00

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ


Husova 1747 tel. 466 768 670 datová schránka: wxcain9


530 03 Pardubice 3 fax. 466 263 101 epodatelna.kvse@svscr.cz


Rozhodnutí č. j. 2011/1893/KVSE


str. 1/2


Číslo jednací:


2011/1893/KVSE


R O Z H O D N U T Í


Krajská veterinární správa pro Pardubický kraj (dále "správní úřad") jako místně


a věcně příslušný správní orgán podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně


některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů,


v řízení o žádosti společnosti DOVAST s.r.o., se sídlem v Chrudimi, Na Větrníku 1208,


IČ 28800940, o schválení provozního a sanitačního řádu potravinářského podniku reg. č. CZ


53940135 v Pardubicích, Štrossova 239,


rozhodla podle § 49 odst. 1 písm. n) a v souladu s § 22 odst. 1. písm. b) bodem 3.


veterinárního zákona takto:


Provozní a sanitační řád potravinářského podniku reg. č. CZ 53940135 v Pardubicích,


Štrossova 239, provozovaného společnosti DOVAST s.r.o., se sídlem v Chrudimi, Na


Větrníku 1208, IČ 28800940,

s e s c h v a l u j e .


O d ů v o d n ě n í


Správní úřad obdržel dne 10. 3. 2011 podání žadatele, kterým žádá o schválení a registraci


potravinářského podniku. Při kontrolách správního úřadu dne 10. 5. 2011 a následně 1. 6. 2011


byl předložen provozně manipulační řád, sanitační řád a HACCP masové konzervy.


Dnem obdržení žádosti bylo ve věci zahájeno řízení podle § 44 odst. 1 zákona


č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Správní úřad posoudil žádost podle


jejího obsahu v souladu podle § 22 odst. 1. písm. b) bodu 3. veterinárního zákona.


Posouzení správního úřadu spočívá v hodnocení předloženého provozního


a sanitačního řádu, zda zpracované zásady organizace provozu, opatření k zajištění výroby


zdravotně nezávadných surovin a potravin živočišného původu a vlastní kontroly hygienických


podmínek manipulace s potravinami živočišného původu, jakož i technické, technologické


a personální podmínky sanitace, splňují požadavky právních předpisů.


Správní úřad se rozhodl žádosti vyhovět z následujících důvodů:


Žadatel předložil ke schválení provozně manipulační řád, sanitační řád a HACCP masové


konzervy Z hlediska zákonných požadavků provozně manipulační řád, sanitační řád a HACCP


masové konzervy řeší zákonem požadované náležitosti odkazem na obecně platné právní


předpisy.


Správní úřad dále přihlíží k tomu, že podrobné požadavky na výrobu konzerv vyplývají


přímo z obecně závazných právních předpisů a že předložený provozně manipulační řád, sanitační


řád a HACCP masové konzervy vytváří vhodné podmínky k plnění těchto požadavků.


Za těchto okolností správnímu úřadu nezbylo než žádosti vyhovět a předložený provozní


a sanitační řád schválit.


P o u č e n í


Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do patnácti dnů ode dne jeho doručení


ke Státní veterinární správě České republiky podáním učiněným u Krajské veterinární správy pro


Pardubický kraj.


Rozhodnutí č. j. 2011/1893/KVSE


str. 2/2


V Pardubicích dne 6. června 2011


L. S.


MVDr. Josef Boháč


ředitel

Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj